BB-info august 2017

Vi trenger ny styreleder

Som styret tidligere har informert om, trakk Thomas Bamrud seg fra vervet som styreleder i mai i år. Rune Minde er fungerende styreleder frem til ny styreleder er valgt. Borettslaget trenger en ny styreleder, i første omgang frem til neste ordinære generalforsamling i 2018.

 

 

Valgkomiteen har ingen kandidater til styreledervervet nå. Styreledervervet er spennende og utfordrende. Er du interessert i å bli styreleder i borettslaget? Ta kontakt med styret på styret@bergkrystallen.no

 

 

Ekstarordinær generalforsamling

På bakgrunn av at vi må få på plass styreledervervet, vil det bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i midten av  september. Det vil komme egen innkalling til dette når vi har alle detaljer på plass.


 

Rehabiliteringsprosjektet

Etter en litt mindre aktiv periode gjennom sommerferien er Prosjektmester AS i gang med arbeidene. De er godt i gang med å legge nytt tak, slipe stål og male balkonger og fasader. Arbeidet i Bergkrystallen 10 har også startet opp med vask av fasade og balkonger. Styret ønsker å benytte anledningen til å takke beboere i Bergkrystallen 1,3 og 10, for deres tålmodighet og forståelse, forbundet med det pågående arbeidet.


Montering av piper
Mandag 14. august vil entreprenøren begynne å installere nye piperør i Bergkrystallen 1 og 3. Entreprenøren må derfor ha tilgang til alle leilighetene på disse adressene. Det er hengt opp oppslag om dette. Det er viktig at alle gir entreprenøren tilgang til leilighetene når arbeidet settes i gang i deres oppgang. Mer informasjon om oppstart av pipearbeider varsles i forkant for hver oppgang med egne oppslag.

 

Støv og tildekking under pipearbeidene
Entreprenøren har varslet om at arbeidet ikke vil bære preg av vesentlig støvspredning. Likevel ble det presisert at det finnes ingen garanti for dette. Styret oppfordrer derfor den enkelte beboer å dekke til etter behov og ønske. Entreprenøren vil overlevere arbeidet til beboer klar for maling. Beboer må selv besørge maling og male på eget initiativ der den enkelte føler behov for dette.
 

Fremdrift
Prosjektet følger den planlagte fremdriften basert på den informasjonen styret har mottatt pr i dag. Styret henviser til overordnede fremdriftsplaner på borettslagets nettsider, samt på utsiden av vaktmesterkontoret ved midtfeltet. Styret fortsetter å følge arbeidet tett videre via OBOS-prosjektadministrasjon.


Informasjon ut til beboere
Entreprenøren vil systematisk varsle alle beboere med oppslag på den enkelte utgangsdør ettersom prosjektet skrider frem. Denne informasjonen vil inkludere tidspunkt for enkelte faser av prosjektet som berører den enkelte oppgang og beboer, samt hva den enkelte beboer må foreta seg i denne sammenheng. Entreprenøren vil blant annet innlede med førbefaringer for å kartlegge de enkelte ildstedene. Kan man ikke være til stede, må beboer kontakte entreprenøren på e-post med styret i kopifeltet.  


Kontaktinfo Prosjektmester AS

Prosjektleder:     Rober Grøndahl: Rober@prosjektmester.no  Mobilnr: 908 38 889
Byggeplassleder:    Steinar Lystad:    Steinar@prosjektmester.no Mobilnr: 406 76 657

Bruk fortrinnsvis mail. Husk å kopiere inn styret (styret@bergkrystallen.no) ved all kommunikasjon tilknyttet prosjektet..

Husk å bekrefte alle avtaler med Prosjektmester AS skriftlig. I etterkant vil det være umulig å verifisere avtaler gjort muntlig, og det er heller ikke sikkert at den du gjør avtale med er kvalifisert eller berettiget til å inngå avtaler på vegne av Prosjektmester AS eller Styret.

 

Rydding av balkonger
I forbindelse med vask av fasade, maling av panel på balkonger og øvrig malerarbeide, må samtlige beboere tømme balkongen for alle personlige eiendeler. Dette inkluderer blant annet plassbygde møbler, varmelamper, blomster, blomsterjord, griller osv.. Markiser over balkonger og vinduer, samt særegne gulvdekker, vil bli tildekket av entreprenøren etter beste evne. Det er svært viktig at balkongene ryddes, da entreprenøren vil belaste borettslaget for balkonger som hindrer tilkomst til stål og andre vedlikeholdsområder.

Det anbefales også å holde vinduer, dører og lufteventiler lukket i forbindelse med deler av arbeidet. Dette for å hindre tilkomst av smuss og skitt inn i leilighetene, samt at det utvendige resultatet av arbeidet antas å bli bedre. Ytterligere veiledning vil bli gitt av entreprenør ettersom arbeidet skrider frem.

Er det spørsmål eller andre ting som ønskes avklart, ber vi om å rette spørsmål til styret i god tid i forkant.
 

Informasjonsmøter
Vi oppfordrer samtlige beboere til å stille på informasjonsmøtet. Der kan man stille spørsmål og få svar på alt man lurer på om rehabiliteringsprosjektet.
 

23.08.17 Bergkrystallen 13-15-16-17-18-19-21-23-25

24.08.17 Bergkrystallen 20-27-29-31-33-35-37

28.08.17 Feltspatveien 33-35-37-39-41-43-45

06.09.17 Feltspatveien 46-48-50-52-54-56-58-60-62-64

07.09.17 Feltspatveien 30-31-32-34-36-38-40-42-44 og Bergkrystallen 2-4-6-8.

Informasjonsmøtene holdes i Lambertseter Kirke. Innkalling med klokkeslett blir utsendt til de aktuelle adressene ca. 14 dager før møtet.

 

Grøntanlegget
Leke og grillplassene har blitt flittig brukt i sommer og det er gledelig å se. Vi håper at det fortsetter slik og at så mange som mulig har glede av dette.


Det er viktig at alle rydder etter seg, både mat og søppel. Det er veldig viktig å forlate slike fellesarealer ryddig etter seg. Søppelkassene som er i tilknytning til grill og lekeplassene er ikke ment for ordinært husholdningsavfall.
De som har med egne leker, må rydde disse bort når man er ferdig med å bruke plassen. Borettslaget er pålagt å føre tilsyn for sikkerhet og bruk, og leker som ligger og slenger rundt på plassen kan skade andre.

Arbeidet med å ferdigstille muren er varslet å påbegynne i uke 33. Beboere som bor i nærheten av vaskeriet vil nok oppleve en del støy og støv, så vi oppfordrer å lukke vinduene på dagtid. Arbeidet med grøntplanen på midtfeltet vil fortsette som planlagt.

 Reklamasjon bad

Det har vært en pause i utbedringen av reklamasjoner i Juli måned på grunn av  ferie. S-bygg er nå i gang igjen og skal gjøre ferdig de siste sakene.
 

Vi har mottatt melding om at S-bygg ikke har lykkes å komme i kontakt med enkelte beboere. Disse er varslet med lapp i postkasse, men disse har ikke ringt tilbake. Disse må umiddelbart ta kontakt med S-bygg, eller styret slik at vi kan få avtalt utbedring.

 

Vedlikehold for gassgriller
Det er veldig viktig at beboere med gassgriller sjekker gasstanker og slanger for feil og om de evt må skiftes ut. Hver slange er merket med dato produksjonsmåned og kan se slik ut: 4Q/09. Dette betyr at slangen er produsert i 4. Kvartal 2009. Har man en slik slange er det på høy tid å bytte den ut. Slanger bør skiftes ofte, da funksjonsevnen svekkes i  vær og vind. Husk at det er stort trykk og svært brannfarlig slik at den minste sprekk kan få fatale følger.

 

Du kan sjekke slangen ved å gjøre som følger:

    Bøy og tøy gasslangen for å se etter sprekker.


Pensle såpevann på slangen og gassforbindelsene. Lekker det gass  vil det oppstå små såpebobler. Du kan også bruke en egen lekkasjespray.


Kjenn om du lukter gass rundt slangen. Lukter du gass må du snarest stenge av tilførselen og fjerne gassflasken fra grillen.

Styret presiserer at gass ikke skal oppbevares på kjeller, loft eller i øvrige fellesområder.

 

Feilparkering
Vi observerer fortsatt mange feilparkerte biler, og må igjen oppfordre beboere til å tenke seg om hvor man parkerer. Dette gjelder for innkjøring til stikkveier, foran innkjørsler og foran garasjer og søppelanlegg. Når nedkast ikke blir tømt er ofte årsaken feilparkering slik at søppelbilen ikke kommer til. Dette er unødvendig og det skaper problemer og dårlig stemning.

 

Beboere som ser feilparkerte biler kan ringe Kranservice for å få tauet disse vekk. Nummeret er 915 43 000.
 


Tømming av søppelbrønner
Det er fortsatt noen beboere som setter søppelet sitt ved siden av et nedkast som er fullt. Det skal ikke settes søppel ved siden av nedkastet. At beboere tar seg friheten med å ta lettvinte løsninger, skaper store merkostnader for fellesskapet. Det er svært kostbart å få ryddet og kjørt bort søppel som man har hensatt, samtidig er det uhygienisk og estetisk sjenerende. Vi må vise hensyn.


Årsaken til at søppelnedkastene er fulle skyldes dels kapasitetsproblemer hos REN, dårlig komprimering av avfall, men også at søppelbilene ikke kommer til pga feilparkerte biler. Vi har klaget inn at tømmingen er for dårlig, og at dette skaper store ekstrautgifter og administrasjon for borettslaget. Det er derfor viktig at alle er med på å hjelpe til med dette. De som kjører bil må påse at de ikke parkerer slik at de sperrer for nedkastene, selv om det ikke er forbudsskilt eller sperrelinjer.

 


Kapasiteten i søppelanlegget vårt er samlet sett tilstrekkelig, men lokalt kan den til tider være for liten når det ikke tømmes til avtalt tid.

Vi oppfordrer alle beboere til å sende klager til REN. Dette kan enkelt gjøres via e-post eller telefon. Viser til utklipp fra nettsiden til Oslo kommune, neste side:

 


Hvis avfallet ikke er hentet innen første virkedag etter at de skulle vært hentet,

henvender du  deg på en av følgende tre måter:
 

  • Telefon: 21 80 21 80

  • E-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no

  • SMS: Send «REN adresse avfallstype» til 2401

 

Klager eller meldinger om manglende henting som er gitt i andre kanaler, følges

ikke opp.
 

Loftsluker

 

Vi har fått tilbakemelding på at noen setter opp loftslukene. Dette må ikke gjøres. De skal være lukket til enhver tid. Dersom de står åpne og det regner inn forårsaker dette store skader på loftet og eiendeler i loftsbodene

 

BB-info på nettsiden
Er du ikke hjemme, kan du alltid lese BB-info fra hjemmesiden til borettslaget, www.bergkrystallen.no Du kan også melde deg på automatisk epost mottak, da får du bb-info så snart det er lagt ut på nett. Vanligvis til samme tid som man får i postkassen.

 

Vil du har det anderledes?

Vi setter stor pris på alle tilbakemeldingene vi får. Bergkrystallen borettslag er et stort borettslag og alle forslag og kommentarer bidrar til at vi kan få det bedre. Fortsett å sende oss e-post, ringe eller legge brev i postkassen til styret. Med mindre du ønsker å være anonym, er det ønskelig med kontaktinfo på henvendelsen, slik at vi kan kontakte deg for eventuelle oppfølgingsspørsmål.
 


Med hilsen


Styret i Bergkrystallen borettslag