BB-info januar 2016

 

Rehabilitering av balkongene – ekstraordinær generalforsamling

Vi har tidligere informert om ekstraordinær generalforsamling 21. januar. Under informasjonsmøtet som ble avholdt torsdag 7. januar, kom det imidlertid opp noen spørsmål som det vil ta litt tid å avklare. Dette gjelder blant annet en juridisk avklaring rundt eksisterende innglassinger, samt mulig krav til 2/3-dels flertall for de enkelte alternativene. En del av de fremmøtte ønsket også en kostnadsmessig beregning av å ikke rehabilitere, men i stedet fjerne eksisterende rust punktvis, og deretter løpende etter hvert som ny rust oppstår. Dette er en kortsiktig løsning som vi fra flere hold er blitt frarådet. For styret er det imidlertid viktig at alle spørsmål er avklart slik at Generalforsamlingen har et så godt beslutningsgrunnlag som mulig når en så viktig beslutning skal tas. Det har også kommet ønske om noe mer tid til å vurdere de ulike alternativene. Styret ønsker ikke en forhastet beslutning, og har derfor besluttet å utsette den ekstraordinære generalforsamlingen. Vi håper å kunne gjennomføre generalforsamlingen i løpet av februar.  Vi vil etter hvert legge ut mer info og rapporter på hjemmesiden, www.bergkrystallen.no

 

Avlesning forbruk varmtvann

Rør- og våtromsprosjektet nærmer seg slutten. Når siste måler er installert i slutten av februar vil alle målere bli avlest. Forbruket fram til da blir ikke fakturert. Videre framover vil målerne bli avlest en gang i året. Dette gjøres automatisk fra sentraler i kjellerne. Faktura sendes separat. Den vil altså ikke inngå i husleie-fakturaen.

 

Strikkekafeen

Strikkekafeen som har vært arrangert en gang i måneden må dessverre avsluttes på grunn av dårlig oppslutning. Styret takker for initiativet, og oppfordrer alle som har ideer sosiale tiltak om å kontakte styret!

 

Vinduer, verandadører og inneklima

Vinduer og verandadører skiftes fortløpende ved behov. Ved skader eller andre problemer med dem ber vi deg kontakte vaktmester for tilsyn. Merk at du er selv ansvarlig for indre vedlikehold, i hovedsak maling. Det vil kunne oppstå «kaldras» fra vinduene; luften inntil vinduet kjøles ned og synker ned mot og innover gulvet. Dette vil oppfattes som trekk, men det er ikke noe galt med vinduene. For å unngå dette anbefaler vi at varmeovner alltid monteres under vinduene.

 

Selv om det er kaldt ute er det viktig å sørge for at det slipper luft inn i leiligheten. Tettes leiligheten helt, vil det fort dannes kondens på vinduene som renner ned og gir råteskader i treverket. En annen konsekvens vil være at luft trekkes inn i leiligheten gjennom pipen. Dette medfører problemer med røyk og røyklukt. Husk å holde ventilene åpne!

 

Forslag til ordinær generalforsamling 2016

Forslag som andelseier ønsker behandlet på årets generalforsamling må være styret i hende senest 8. februar. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at:

 

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen i behandlingen av saken.

Forslag til saker sendes skriftlig til styret senest 8. februar. Se kontaktinfo nederst på arket

 

                                                                                                                                    SNU ARKET

 

I forkant av generalforsamlingen vil du motta en formell innkalling med informasjon om dato, klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

 

Valg av tillitsvalgte til styret

Valgkomiteen har som oppgave å finne representanter som ønsker å stille til styreverv og innstille disse til valg ved årets generalforsamling. Valgkomiteen arbeider uavhengig av styret.

 

Følgende tillitsvalgte står på valg ved Generalforsamlingen 2016:

 

 

  • Valg av 1 styremedlem for 2 år

På valg:      Poul-Herman Deniz Bülow, Feltspatveien 44

B)   Valg av 1 styremedlem for 2 år
På valg:      Lisa Trones Vikan, Feltspatveien 58

 

  • Valg av 2 varamedlemmer for 1 år

            På valg:                        Morten Krøger, Feltspatveien 42

På valg:    Else Berit Christoffersen, Feltspatveien 56
 

  • Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år  

 

  • Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år

 

Ønsker du å stille til valg, eller ønsker å foreslå kandidater, ber vi deg kontakte valgkomiteen senest 12. februar:

 

Epost:                        eli@henaes.no

 

Mobil:                        Eli Kvamsø                                    926 14 458
                        Ranveig Bredesen                        970 76 861

                        Sonja Sanam                       

 

Post:                        Styrets postkasse Feltspatveien 34. Husk å adressere brevet til valgkomiteen

 

 

Med vennlig hilsen

Styret

 

 

Bergkrystallen Borettslag