BB-Info juli 2017

Rehabiliteringsprosjektet

Rehabiliteringen av balkonger, fasader og tak er nå i gang. Stillas er satt opp ved Bergkrystallen 1-3 og 10. Innduking av Bergkrystallen 10 avventes til uke 30, når sliping av stål, vask av fasade og malerarbeid går i gang for denne blokken. Sliping av stål, vask av fasade og malerarbeid vil pågå i uke 28/29 for Bergkrystallen 1 og 3 (med forbehold om forsinkelse).

Rehabilitering av pipene starter 14. August.
 

Når vil arbeidene begynne i vår oppgang?
Vedlagt finner dere fremdriftsplaner for prosjektet. Som dere vil se er disse omtrentlige med angivelse av uker. Årsaken til dette er at det er en del usikkerhetsmomenter i prosjektet som vil påvirke fremdriften, som for eksempel været. Styret og entreprenøren takker for forståelsen for dette. Det vil bli gitt mer nøyaktig tidsangivelse når arbeidet nærmer seg. Det vil også kunne dukke opp stillas og bli utført arbeider som ikke er med i fremdriftsplanen. Entreprenøren vil så langt det er mulig varsle dette ved oppslag.

Entrepenøren vil gjennomføre førbefaring før arbeidene i hver oppgang påbegynnes. Førbefaringene vil bli varslet ved oppslag ca. 14 dager i forkant.


Når blir det informasjonsmøter om rehabilitering av balkonger, fasader, tak og piper?
Det vil bli informasjonsmøter om rehabiliteringsprosjektet i august. Vi oppfordrer samtlige beboere til å stille på informasjonsmøtet. Der kan dere stille spørsmål og få svar på alt dere  lurer på om rehabiliteringsprosjektet.
    23.08.17 Bergkrystallen 13-15-16-17-18-19-21-23-25
    24.08.17 Bergkrystallen 20-27-29-31-33-35-37
    28.08.17 Feltspatveien 33-35-37-39-41-43-45
    06.09.17 Feltspatveien 46-48-50-52-54-56-58-60-62-64
    07.09.17 Feltspatveien 30-31-32-34-36-38-40-42-44 og Bergkrystallen 2-4-6-8.

Informasjonsmøtene holdes i Lambertseter Kirke. Dere vil motta innkalling med klokkeslett ca 14 dager før møtet.


 

 

Stillas
Entrepenøren setter opp stillas under arbeidet med balkonger, fasader og tak. Entrepenøren vil bruke lift for å rehabilitere pipene. Stillaset sikres så godt det lar seg gjøre mot uvedkommende, men det er ikke til å komme bort i fra at det med stillaset oppe vil være lettere tilgang til de enkelte etasjene. Styret ber derfor beboere om å vise aktsomhet med åpne vinduer hvis man ikke er tilstede i leiligheten. Arbeiderne vil være iført synlighetstøy (vest og hjelm) slik at de lett kan identifiseres. Observerer dere personer uten slikt tøy ber vi dere kontakte styret eller bortvise disse. På kveld og natt ber vi dere varsle politiet direkte. Det er strengt forbudt for beboere å benytte stillasene.

Rydding av balkonger
Dere må rydde balkongene før entrepenøren begynner arbeidet på balkongene deres. Entrepenøren vil sette opp oppslag på døren med informasjon om når dere skal rydde balkongene deres.

Når balkongene er ryddet kommer arbeiderne til for å gjøre jobben sin og vi unngår potensielle forsinkelser og farlige situasjoner pga liten arbeidsplass. Alt på balkongen må fjernes, både løst og fastmontert, som for eksempel plassbygde møbler. Gulv og markiser dekkes til av entreprenøren, men for beboers egen risiko siden det ikke er mulig å garantere at skade unngås.

Hvis du har gassbeholder på balkongen kan denne lagres inne i leiligheten. Det er ikke tillatt å oppbevare gass på loft eller i kjeller.  


Balkongene vil bli avstengt under arbeidet
Mens arbeidet pågår vil balkongdøren bli stengt fra utsiden. Dette gjøres for å sikre at beboere ikke kommer til skade under rehabiliteringen. I en nødsituasjon kan døren åpnes ved bruk av noe makt. Vi har stor forståelse for at mange av dere, spesielt nå på sommeren, vil savne å kunne bruke balkongen, men her må vi tenke sikkerhet først. Det vil bli mulig å lufte med åpne vinduer etter arbeidstid og når det ikke foregår arbeid i umiddelbar nærhet av vinduene. Vi oppfordrer beboere til å anvende uteområdene i sommermånedene.


Rehabilitering av pipene
I forbindelse med rehabiliteringen av pipene vil entrepenøren demontere og remontere ildstedet deres. Ved de- og remontering av ildstedet må brannmuren/pipen mures noe om. Det kan løsne en del puss/murverk der mureren skal installere ildstedet. Entreprenøren vil gjøre klart til maling ved å mure igjen med grovpuss og sparkle. Har du reservefliser monteres disse. På grunn av effektive tiltak vil det bli svært lite støv fra arbeidet inne leiligheten.

Pipene vil være klare til bruk 1 uke etter at arbeidet er ferdig i den enkelte oppgang.Jeg har innmurt peis eller kakkelovn - hva skjer med ovnen min?
Vi har fått noen spørsmål om hva som skjer med innmurte peiser og ovner av kakkeltypen. Det er vanskelig å si noe generelt siden det vil være mange varianter, og dette vil derfor bli avklart under førbefaringene som gjøres løpende gjennom høsten.

 

Jeg har ikke ildsted - blir jeg berørt av piperehabiliteringen?
Hvis  du ikke har ildsted i dag, og dermed heller ikke ovnsrør, vil det ikke bli gjort noe i din leilighet - med mindre du ønsker å få ildsted. Et ovnsrør kan installeres og midlertidig tettes i påvente av montering av ildsted. Av sikkerhetsmessige grunner må ildsted da monteres innen 6 måneder.


Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å avtale tilleggsarbeider med entrepenøren?
Dere kan avtale enkelte typer tilleggsarbeider med entrepenøren, for eksempel kjøp og montering av nytt ildsted. Husk å bekrefte alle avtaler med Entreprenøren skriftlig. I etterkant vil det være umulig å verifisere avtaler gjort muntlig, og det er heller ikke sikkert at den du gjør avtale med er kvalifisert eller berettiget til å inngå avtaler på vegne av entreprenøren eller Styret.


Kontaktinformasjon til entrepenøren
Prosjektleder:         Rober Grøndahl: Rober@prosjektmester.no  Mobilnr: 908 38 889
Byggeplassleder:    Steinar Lystad:    Steinar@prosjektmester.no Mobilnr: 406 76 657

Bruk fortrinnsvis mail.

Husk å kopiere inn styret på alle henvendelser til prosjektmester styret@bergkrystallen.no

Hvor holder entrepenøren til?
Kjellerstua brukes som kontor for byggeplassleder. Vaktmesterbua brukes av arbeiderne. På veggen utenfor finnes en del informasjon som kan være interessant.


Fremdriftsplaner
Alle fremdriftsplaner vi har mottatt fra entrepenør ligger vedlagt i denne utgaven av BB-info. Det vil også bli lagt ut på hjemmesiden vår, www.bergkrystallen.no Fremdriftsplanene kan bli endret underveis, avhengig av hvilke utfordringer man møter. Det vil komme oppdateringer både på hjemmesiden og i BB-info, eventuelt oppslag.

Grøntplanen
Leke- og grillplassene er nesten ferdige og dere kan ta lekeplassene, sittegruppene og fellesgrillene i bruk. Vi håper at så mange som mulig har glede av leke- og grillplassene og bruker de så mye som mulig. Husk å rydde opp etter dere. Det gjelder både mat, søppel og leker. Hvis dere vil bruke engangsgriller kan de plasseres på granittblokkene ved siden av sittegruppene. Brukte engangsgriller skal plasseres i beholderne for engangsgriller. Vi ber om at dere  tar hensyn til naboene når dere bruker leke- og grillplassene.

Leke- og grillplassene, vendehammeren ved vaskeriet, feltet med balanseline på midtfeltet og trappen ved Kiwi vil bli ferdigstilt innen 15. juli.

Muren ved Bergkrystallen 20 vil bli ferdigstilt noe senere enn de øvrige arbeidene. Dette fordi entrepenøren venter på spesialverktøy for saging og pigging før arbeidet kan komme i gang igjen. Det er mulig at arbeidet i området ved muren fortsetter i juli, men vi avventer beskjed om videre fremdrift. Det vil bli noe støy og støv i perioden entrepenøren arbeider med området ved muren. Vi ber om at beboere i nærheten holder vinduene lukket mens arbeidet pågår.

 

Reklamasjon bad

S-bygg er godt i gang med å ferdigstille de siste reklamasjonene i borettslaget. Hvis dere ikke har blitt kontaktet innen 01.08.17, eller har fått avvist reklamasjoner, ønsker vi at dere sender styret en e-post eller legger et brev i postkassen og opplyser om dette. Husk fullt navn, adresse, leilighetsnummer og telefonnummer. Beboere skal ikke henvende seg til OBOS prosjekt om sakene, med mindre det er allerede pågående tvistesaker.Nye strømmålere
Hafslund kommer til å installere digitale strømmålere til høsten. Hafslund sender ut eget informasjonsskriv om dette.Tømming av papir
Det er fortsatt en del beboere som ikke tar hensyn til at papir og søppelnedkast er fulle. Dette til tross for at det er få meter å gå til neste nedkast. Vi ber derfor igjen om at beboere viser hensyn og tar seg bryet med å kaste søppel eller papir i et nedkast som ikke er fullt.

 

Hvis du har store pappesker eller stor pappemballasje, skal du legge dette i pappcontainerne som er plassert rundt om i området

  • i Glimmerveien/Feltspatveien ved KIWI

  • på  trikketomta ved Narvesen

  • ved stikkveien mellom Feltspatveien inn til Steinspranget

     

Rydding av loft og boder i forbindelse med rehab prosjektet
I forbindelse med rehabiliteringen av pipe/tak/fasade kommer det til å bli en del arbeider på loftene. Tiltak vil bli gjort for å hindre støvspredning, men vi anbefaler at sårbare gjenstander dekkes til eller fjernes for sikkerhets skyld.

Vi gjør oppmerksom på at beboere som har gjenstander stående på fellesområdet på loftet må fjerne disse snarest.

 

Dette er i utgangspunktet ulovlig lagring, og styret ser på behovet for å rydde samtlige loft i forbindelse med rehabiliteringen. Dette vil medføre at ting som står lagret i fellesarealet på loftet kastes uten nærmere varsel.

 

Grilling i borettslaget
I disse tider er det mange som benytter både gass- og kullgrill i borettslaget. Vi ber alle utvise hensyn ift. røykutvikling og ikke minst brannfare. Dersom dere skal grille må dere ha brannslukningsutstyr tilgjengelig. Hvis dere benytter gass må dere etterse slanger og sikre at utstyret forøvrig er sikkert å bruke. Dere måoppbevare gassen på riktig måte. Det er ikke tillatt å lagre gass i bod, på loftet eller i fellesarealene. Sjekk også utløpsdato på gassbeholderen.

 

Det er totalt grillforbud på balkonger og plattinger for de oppgangene som til enhver tid har stillaser.
 

 

Forsøpling
Vi ser at det noen ganger ligger småsøppel som brukte snusposer, sigarettstumper og annet småsøppel på gangveier, plener, lekeplasser og ved inngangspartiene. Vi ber om at dere er ekstra påpasselige med å kaste slikt i søppelkassene som står rundt om i området. Det koster borettslaget mye å plukke opp andres søppel.


 

BB-info på nettsiden
Er du ikke hjemme, kan du alltid lese BB-info fra hjemmesiden til borettslaget, www.bergkrystallen.no


 

Hjelp oss å bli bedre

Vi setter stor pris på alle tilbakemeldingene vi får. Bergkrystallen borettslag er et stort borettslag og alle forslag og kommentarer bidrar til at vi kan få det bedre. Fortsett å sende oss e-post, ringe eller legge brev i postkassen til styret. Med mindre du ønsker å være anonym, så er det ønskelig med kontaktinfo på henvendelsen, slik at vi kan kontakte deg for eventuelle oppfølgingsspørsmål.
 

Styremøte
Dersom dere har saker som dere ønskes behandlet ta kontakt med styret på epost eller brev i postkasse i Feltspatveien 34.Kontaktinfo til styret

Telefon: 911 711 32

E-post: styret@bergkrystallen.no / eventuelt brev i styrets postkasse i Feltspatveien 34.


 

Styret ønsker alle en riktig god sommer. 

Med hilsen

Styret i Bergkrystallen borettslag 

1.jpg

2.jpg

3.jpg

fremdrift piper.jpg

fremdrift piper2.jpg