BB-Info september 2017

Her du finner du månedens utgave av BB-Info.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt i Lambertseter kirke 13. september klokken 19.00. Invitasjoner med agenda har blitt distribuert til samtlige beboere. Dørene åpnes for registrering klokken 18:30. Vi byr på kaffe, te og mineralvann. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å komme.
 

Lofts- og kjellerydding
Høstens loft- og kjellerrydding vil bli avholdt på følgende dager:

Bergkrystallen: Tirsdag 26.september

Feltspatveien: Onsdag 27. September

Som tidligere setter man ut det man ønsker å kaste og dette hentes med komprimatorbiler. Alt kan kastes, men vi ber om at elektronisk utstyr og spesialavfall (for eksempel maling) settes for seg selv siden dette må samles inn separat. Unngå å sette ut noe før dagen for innsamling slik at vi unngår at papp og lignende blåser utover eller at noen skader seg på gjenstander som er lagt ut. Innsamlingen starter klokken 14.00.

Vi ber om at alle tar hensyn og plasserer ting forsiktig, slik at det ikke løsner skruer og knuses glass. Dette er vanskelig å fjerne etterpå.

Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre noe i fellesarealene på loftet, under trappen eller i trappeoppgangene. Trappeoppgangene er rømningsveier og må holdes helt frie for gjenstander som kan vanskeliggjøre evakuering, eller ta fyr og spre giftig røyk. Dette gjelder også barnevogner. Disse må plasseres inne i kjelleren. I fellesarealene i kjelleren er det kun tillatt å oppbevare sykler, barnevogner, ski og akebrett/kjelker.Rehabiliteringsprosjektet

Montering av piper
Det er viktig at alle gir entreprenøren tilgang til leilighetene når arbeidet settes i gang i deres oppgang. Man kan enten være hjemme, eller overlate nøkkel til entreprenøren. Dersom entreprenøren ikke kommer inn i leiligheten vil ditt ildsted ikke bli koblet til den nye pipa. Senere tilkobling vil koste 7 500 kroner og vil bli belastet beboer.

I noen tilfeller er det hindringer i pipeløpet som gjør at det ikke er mulig å legge det nye pipeløpet uten å komme inn i alle leilighetene. I så tilfelle vil manglende tilgang til en leilighet medføre at man hopper over dette pipeløpet. Det aktuelle pipeløpet vil da bli rehabilitert til slutt i prosjektet.

Mer informasjon om oppstart av pipearbeider varsles i forkant for hver oppgang med egne oppslag. Pipene kan tas i bruk 1 uke etter at arbeidet er ferdig i det enkelte pipeløp.Støv og tildekking under pipearbeidene
Piperehabiliteringen er godt i gang, og erfaringen så langt er at det blir lite støv fra arbeidene. Vi har ikke mottatt noen negative tilbakemeldinger på støvproblemer. Vi oppfordrer likevel  den enkelte beboer å dekke til etter behov og ønske. Entreprenøren vil overlevere arbeidet til beboer klar for videre behandling. Beboer må selv besørge eventuell ferdigstillelse utover enkel murpuss. Det vil si at beboer må selv sparkle og male. Det vil i de fleste tilfeller kun være snakk om ca 1-2 cm rundt røykrøret.

 

Fremdrift
Arbeidet har i startfasen tatt noe lenger tid enn planlagt, noe som har medført en liten forsinkelse for de første oppgangene. Fra og med Bergkrystallen 9 vil imidlertid prosjektet være i henhold til fremdriftsplanen. Overordnede fremdriftsplaner finner du på borettslagets nettside, samt på utsiden av vaktmesterkontoret på midtfeltet.

Som vi tidligere har informert om, vil entreprenøren sette i gang arbeider utover fremdriftsplanen. Dette vil være arbeid som i liten grad berører beboere, og vil bli varslet særskilt i de oppganger det gjelder. I avtalen med Prosjektmester AS er det avtalt at arbeidet skal avsluttes klokken 17. Ved behov kan entrepenøren forespørre styret om å få arbeide etter klokken 17 og i helgen. Forutsetningen for slik tillatelse vil være at det er arbeid som ikke er til særlig sjenanse for beboerne samt at det blir varslet med oppslag i oppgangene. Styret fortsetter å følge arbeidet tett videre via OBOS Prosjekt.


Informasjon ut til beboere
Prosjektmester AS vil systematisk varsle alle beboere med oppslag på den enkelte utgangsdør ettersom prosjektet skrider frem. Denne informasjonen vil inkludere tidspunkt for enkelte faser av prosjektet som berører den enkelte oppgang og beboer samt hva den enkelte beboer må foreta seg i denne sammenheng. Entreprenøren vil blant annet innlede med førbefaringer for å kartlegge de enkelte ildstedene. Kan man ikke være til stede, må beboer kontakte entreprenøren på e-post med styret i kopifeltet.  Man kan også avtale med Prosjektmester AS at man tar bilde av ildstedet og oversender, dersom man ikke kan være hjemme.Kontaktinfo Prosjektmester AS

Prosjektleder:     Rober Grøndahl: Rober@prosjektmester.no  Mobilnr: 908 38 889
Byggeplassleder:    Steinar Lystad:    Steinar@prosjektmester.no Mobilnr: 406 76 657

Bruk fortrinnsvis mail. Husk å kopiere inn styret (styret@bergkrystallen.no) ved all kommunikasjon tilknyttet prosjektet.


Husk å bekrefte alle avtaler med Prosjektmester AS skriftlig. I etterkant vil det være umulig å verifisere avtaler gjort muntlig, og det er heller ikke sikkert at den du gjør avtale med er kvalifisert eller berettiget til å inngå avtaler på vegne av Prosjektmester AS eller Styret.Rydding av balkonger
I forbindelse med vask av fasade, maling av panel på balkonger og øvrig malerarbeide må man tømme balkongen for alle personlige eiendeler. Dette inkluderer blant annet plassbygde møbler, varmelamper, blomster, blomsterjord, griller osv. Det er viktig at entreprenøren får tilgang til alt stål. Har du lagt gulv som dekker deler av stålet må dette fjernes helt eller delvis slik at alt stål er blottlagt. Gulv som ikke dekker stålet og markiser over balkonger og vinduer vil bli tildekket av entreprenøren. Dersom balkongen ikke ryddes vil dette bli utført av entreprenøren. Kostnaden  for rydding belastes beboer.


Når stillaset settes opp der du bor er det på tide å rydde balkongen. Det i tillegg bli varslet ved oppslag. Vinduer, dører og lufteventiler må holdes lukket i forbindelse med deler av arbeidet. Dette for å hindre tilkomst av smuss og skitt inn i leilighetene samt at det utvendige resultatet av arbeidet antas å bli bedre. Ytterligere veiledning vil bli gitt av entreprenør ettersom arbeidet skrider frem.


Vinduer og balkongdører
Etter at stillasene ble satt opp har vi fått mulighet til å vurdere tilstanden på vinduer og balkongdører grundigere. Det viser seg at tilstanden er betydelig dårligere enn antatt. Dette bekreftes av tilbakemeldinger på førbefaringene. Fugene i glasset er slitt og det er også en del råte. Styret har derfor besluttet å ikke male vinduer og balkongdører. I stedet vil forslag om utskifting bli lagt fram for Generalforsamlingen på nyåret.


Informasjonsmøter
Vi oppfordrer samtlige beboere til å stille på informasjonsmøtet. Der kan man stille spørsmål og få svar på alt man lurer på om rehabiliteringsprosjektet.

06.09.17 Feltspatveien 46-48-50-52-54-56-58-60-62-64

07.09.17 Feltspatveien 30-31-32-34-36-38-40-42-44 og Bergkrystallen 2-4-6-8.

Informasjonsmøtene holdes i Lambertseter Kirke. Dere vil motta innkalling med klokkeslett ca. 14 dager før møtet.


Grøntanlegget
Det har vært en lengre pause i sommer på grunn av  ferie og påvente av maskineri for å håndtere deler av arbeidet. Nå er arbeidet med muren ved vaskeriet godt i gang og man har fått fjernet tilstrekkelig med fjell for å starte gjenoppbyggingen.

Det er fortsatt en del gjenstående arbeider  som blant annet  beplantning ved trapp og midtfelt, arbeid på inngangspartier og belysning. Dette vil bli tatt fortløpende etter hva som er mest hensiktsmessig etter  vær, sesong og andre prosjekter som pågår på området.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi har hatt oppstartsmøter og kommet igang.

Vi  gjør også oppmerksom på at vi er nødt til å fjerne en del planter som vokser på bygningene våre. Årsaken til dette er at disse vekstene skader veggene. I hovedsak gjelder dette bygninger i Feltspatveien og midtfeltet. I forbindelse med stillasarbeider er vi også nødt til å fjerne noen trær og busker som har vokst seg for store og som er rundt verandaer og plattinger.BB-info på nettsiden
Er du ikke hjemme, kan du alltid lese BB-info fra hjemmesiden til borettslaget, www.bergkrystallen.no Du kan også melde deg på automatisk epost mottak, da får du bb-info så snart det er lagt ut på nett. Vanligvis til samme tid som man får i postkassen.Vil du ha det anderledes?
Vi setter stor pris på alle tilbakemeldingene vi får. Bergkrystallen borettslag er et stort borettslag og alle forslag og kommentarer bidrar til at vi kan få det bedre. Fortsett å sende oss e-post, ringe eller legge brev i postkassen til styret. Med mindre du ønsker å være anonym, er det ønskelig med kontaktinfo på henvendelsen, slik at vi kan kontakte deg for eventuelle oppfølgingsspørsmål.
 

 Med hilsen

 


Styret i Bergkrystallen borettslag