12 mar 2020

Avregning av varmtvann

Styret har fått mange spørsmål vedrørende første avregning for varmtvann. Avregningen gjelder for perioden januar – april 2019.

Styret har fått mange spørsmål vedrørende første avregning for varmtvann. Avregningen gjelder for perioden januar – april 2019.

Her følger en kort redegjørelse for dette.

På generalforsamlingen 8. november 2012 ble våtromsprosjektet vedtatt med individuell vannmåling. Dette skulle sikre at alle betaler etter forbruk.

Senere har det vist seg at kostnadene knyttet til individuell måling blir svært høy. Styret foreslo derfor for generalforsamlingen 26. mai 2014 at det ikke skulle installeres individuell måling.

Begrunnelsen for styrets forslag var at kostnaden for beregning av individuell måling beløper seg til ca. 350 000 pr år. Dette medfører at en gjennomsnittlig leilighet vil tape på at vi innfører individuell vannmåling. Gevinst/tap vil imidlertid variere med antallet beboere i leilighetene og den enkeltes vannforbruk.

Styrets forslag var: «Det gjennomføres i første omgang ikke individuell vannmåling. Dersom det viser seg at forbruket av vann øker betydelig som følge av dette tas saken på nytt opp til behandling i Generalforsamlingen». Dette forslaget ble avvist med overveldende flertall.

Styret har rettet seg etter generalforsamlingens vedtak. Det er som kjent installert vannmålere med fjernavlesning i alle leiligheter.

Fra årsmeldingen for 2018, levert ut mars 2019, orienterte styret som følger:

«Vannmåling kom i gang fra 1.1.19, etter montering av utstyr for fjernavlesning og kontroll, samt i noen tilfeller bytte av vannmålere. Det ble nødvendig å gjennomføre 4 forsøk på å få montert nødvendig utstyr for å iverksette vannmåling. Det viser seg at det er uforholdsmessig kostnadskrevende å foreta avregning for perioden frem til 01.01.19. Datagrunnlaget er for dårlig og det vil ifølge leverandøren medføre en betydelig kostnad for å kvalitetssikre de avlesningsdata som finnes. En representant fra Istad, vil på generalforsamlingen gi en orientering om vannmålingen/avlesning».

Alle leiligheter betaler kr 3,- à konto pr m2 for varmtvann. Den avregningen som når er mottatt fra OBOS, for perioden 1.1.2019 – 30.4.2019 er høyere. Dette medfører at de fleste leiligheter må etterbetale, basert på virkelig varmtvannsforbruk. Styret har tidligere foreslått at en ordning med individuell vannmåling avvikles. Dette forslaget ble nedstemt.

Styret vil ta dette opp spørsmålet på nytt ved årsmøtet 27. mai 2020. Årsaken er alt merarbeidet, tidsforbruket og kostnaden som individuell vannmåling medfører.