Pipe/tak rehabilitering

Her blir fortløpende lagt ut informasjon om pipe, tak og fasade prosjektet.

Brev fra Bymiljøetaten om piper.

07.07.17
 

Rehabiliteringsprosjektet

Rehabiliteringen av balkonger, fasader og tak er nå i gang. Stillas er satt opp ved Bergkrystallen 1-3 og 10. Innduking av Bergkrystallen 10 avventes til uke 30, når sliping av stål, vask av fasade og malerarbeid går i gang for denne blokken. Sliping av stål, vask av fasade og malerarbeid vil pågå i uke 28/29 for Bergkrystallen 1 og 3 (med forbehold om forsinkelse).

Rehabilitering av pipene starter 14. August.
 

Når vil arbeidene begynne i vår oppgang?
Vedlagt finner dere fremdriftsplaner for prosjektet. Som dere vil se er disse omtrentlige med angivelse av uker. Årsaken til dette er at det er en del usikkerhetsmomenter i prosjektet som vil påvirke fremdriften, som for eksempel været. Styret og entreprenøren takker for forståelsen for dette. Det vil bli gitt mer nøyaktig tidsangivelse når arbeidet nærmer seg. Det vil også kunne dukke opp stillas og bli utført arbeider som ikke er med i fremdriftsplanen. Entreprenøren vil så langt det er mulig varsle dette ved oppslag.

Entrepenøren vil gjennomføre førbefaring før arbeidene i hver oppgang påbegynnes. Førbefaringene vil bli varslet ved oppslag ca. 14 dager i forkant.


Når blir det informasjonsmøter om rehabilitering av balkonger, fasader, tak og piper?
Det vil bli informasjonsmøter om rehabiliteringsprosjektet i august. Vi oppfordrer samtlige beboere til å stille på informasjonsmøtet. Der kan dere stille spørsmål og få svar på alt dere  lurer på om rehabiliteringsprosjektet.
    23.08.17 Bergkrystallen 13-15-16-17-18-19-21-23-25
    24.08.17 Bergkrystallen 20-27-29-31-33-35-37
    28.08.17 Feltspatveien 33-35-37-39-41-43-45
    06.09.17 Feltspatveien 46-48-50-52-54-56-58-60-62-64
    07.09.17 Feltspatveien 30-31-32-34-36-38-40-42-44 og Bergkrystallen 2-4-6-8.

Informasjonsmøtene holdes i Lambertseter Kirke. Dere vil motta innkalling med klokkeslett ca 14 dager før møtet.


 

 

Stillas
Entrepenøren setter opp stillas under arbeidet med balkonger, fasader og tak. Entrepenøren vil bruke lift for å rehabilitere pipene. Stillaset sikres så godt det lar seg gjøre mot uvedkommende, men det er ikke til å komme bort i fra at det med stillaset oppe vil være lettere tilgang til de enkelte etasjene. Styret ber derfor beboere om å vise aktsomhet med åpne vinduer hvis man ikke er tilstede i leiligheten. Arbeiderne vil være iført synlighetstøy (vest og hjelm) slik at de lett kan identifiseres. Observerer dere personer uten slikt tøy ber vi dere kontakte styret eller bortvise disse. På kveld og natt ber vi dere varsle politiet direkte. Det er strengt forbudt for beboere å benytte stillasene.

Rydding av balkonger
Dere må rydde balkongene før entrepenøren begynner arbeidet på balkongene deres. Entrepenøren vil sette opp oppslag på døren med informasjon om når dere skal rydde balkongene deres.

Når balkongene er ryddet kommer arbeiderne til for å gjøre jobben sin og vi unngår potensielle forsinkelser og farlige situasjoner pga liten arbeidsplass. Alt på balkongen må fjernes, både løst og fastmontert, som for eksempel plassbygde møbler. Gulv og markiser dekkes til av entreprenøren, men for beboers egen risiko siden det ikke er mulig å garantere at skade unngås.

Hvis du har gassbeholder på balkongen kan denne lagres inne i leiligheten. Det er ikke tillatt å oppbevare gass på loft eller i kjeller.  


Balkongene vil bli avstengt under arbeidet
Mens arbeidet pågår vil balkongdøren bli stengt fra utsiden. Dette gjøres for å sikre at beboere ikke kommer til skade under rehabiliteringen. I en nødsituasjon kan døren åpnes ved bruk av noe makt. Vi har stor forståelse for at mange av dere, spesielt nå på sommeren, vil savne å kunne bruke balkongen, men her må vi tenke sikkerhet først. Det vil bli mulig å lufte med åpne vinduer etter arbeidstid og når det ikke foregår arbeid i umiddelbar nærhet av vinduene. Vi oppfordrer beboere til å anvende uteområdene i sommermånedene.


Rehabilitering av pipene
I forbindelse med rehabiliteringen av pipene vil entrepenøren demontere og remontere ildstedet deres. Ved de- og remontering av ildstedet må brannmuren/pipen mures noe om. Det kan løsne en del puss/murverk der mureren skal installere ildstedet. Entreprenøren vil gjøre klart til maling ved å mure igjen med grovpuss og sparkle. Har du reservefliser monteres disse. På grunn av effektive tiltak vil det bli svært lite støv fra arbeidet inne leiligheten.

Pipene vil være klare til bruk 1 uke etter at arbeidet er ferdig i den enkelte oppgang.Jeg har innmurt peis eller kakkelovn - hva skjer med ovnen min?
Vi har fått noen spørsmål om hva som skjer med innmurte peiser og ovner av kakkeltypen. Det er vanskelig å si noe generelt siden det vil være mange varianter, og dette vil derfor bli avklart under førbefaringene som gjøres løpende gjennom høsten.

 

Jeg har ikke ildsted - blir jeg berørt av piperehabiliteringen?
Hvis  du ikke har ildsted i dag, og dermed heller ikke ovnsrør, vil det ikke bli gjort noe i din leilighet - med mindre du ønsker å få ildsted. Et ovnsrør kan installeres og midlertidig tettes i påvente av montering av ildsted. Av sikkerhetsmessige grunner må ildsted da monteres innen 6 måneder.


Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å avtale tilleggsarbeider med entrepenøren?
Dere kan avtale enkelte typer tilleggsarbeider med entrepenøren, for eksempel kjøp og montering av nytt ildsted. Husk å bekrefte alle avtaler med Entreprenøren skriftlig. I etterkant vil det være umulig å verifisere avtaler gjort muntlig, og det er heller ikke sikkert at den du gjør avtale med er kvalifisert eller berettiget til å inngå avtaler på vegne av entreprenøren eller Styret.


Kontaktinformasjon til entrepenøren
Prosjektleder:         Rober Grøndahl: Rober@prosjektmester.no  Mobilnr: 908 38 889
Byggeplassleder:    Steinar Lystad:    Steinar@prosjektmester.no Mobilnr: 406 76 657

Bruk fortrinnsvis mail.

Husk å kopiere inn styret på alle henvendelser til prosjektmester styret@bergkrystallen.no

Hvor holder entrepenøren til?
Kjellerstua brukes som kontor for byggeplassleder. Vaktmesterbua brukes av arbeiderne. På veggen utenfor finnes en del informasjon som kan være interessant.

 

14.06.17
Da er pipe/tak/fasade prosjektet snart i gang. Det starter opp 19 Juni og vil vare frem til juli 2018. I denne perioden vil det bli satt opp stillas på alle sider av bygget, og stillaset dekkes med duk om sommeren og plast om vinteren. Stillaset vil stå i 6-8 uker før det fjernes. Bruk av balkongen blir naturlig nok svært begrenset i denne perioden.

Vi vil komme tilbake med informasjon i BB-info, informasjonsmøter, egen informasjon fra entreprenøren, samt under førbefaringene slik at dere hele tiden er oppdatert.

 

09.06.17
Det er nå inngått avtale med totalenterpenør for prosjektet og det vil snart starte. Beboere i Bergkrystallen 1-3 + 10 har allerede fått informasjon. Det vil komme mer infomasjon i løpet av få dager. Det vil også bli arrangert beboermøter.

 

15.05.17
Det er nå gjennomført møter med alle tilbydere for avklaring og presisering av tilbudene de har gitt. Dette har resultert i en innstilling fra Obos Prosjekt, som vil bli presentert for styret i uke 20. Vi regner med å ha et vedtak på leverandør innen 20. Mai. Vi vil da også vite tidspunkt for oppstart av rehabiliteringen, avslutning og noe mer om fremdrift.  Vi kommer tilbake med mer informasjon.